شماره حساب

شما می توانید مبلغ سفارش نمای مینرال افق گستر خود را به یکی از حساب های زیر به نام آقای سلیمان اسدبیگی  واریز نموده یا انتقال دهید (قابل واریز از سراسر کشور) و جهت سرعت بخشیدن به سفارش خود با واحد فروش تماس گرفته و شناسه ی فیش واریزی را اعلام نمایید

بانک ملی ایران 
شماره حساب :0308577773008
شماره کارت : 6037691801034517
 بانک ملت
شماره حساب :4450654352
شماره کارت :6104337204694267